title
 

Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole”

Obiectivul apelului: Cresterea competitivitatea intreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adaugata, fara a afecta insa concurenta pe piata interna si comertul intracomunitar intr-o masura contrara interesului comun.


Alocarea financiara

70.000.000

Fondurile disponibile aferente submasurii 4.2 sunt de 70.000.000 euro.

Data estimata de lansare a apelurilor de proiecte

Depunerea cererilor de finantare pentru Schema de ajutor de stat GBER aferenta submasurii 4.2 se va face on-line pe www.afir.info, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului. In prima zi a sesiunii, 01.08.2017, proiectele se depun incepand cu ora 09:00.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/coorporative sau de 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Regiuni eligibile pentru finantare

Nord - Est
Sud - Est
Sud - Muntenia
Sud - Vest Oltenia
Vest
Nord - Vest
Centru
Bucuresti – IlfovContributia beneficiarului

Pentru a garanta ca investitia este viabila, beneficiarul trebuie sa aduca o contributie financiara (confinantarea) din resurse proprii sau atrase, neafectata de elemente de ajutor public, dupa cum urmeaza:

Pentru intreprinderi mari, altele decat cooperative si grupuri de producatori:
Pentru cooperative si grupuri de producatori, care se incadreaza in categoria intreprinderilor mari:
Pentru IMM-uri, inclusiv cooperatiove si grupuri de producatori:


Beneficiarii eligibili

Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Conditii cheie de eligibilitate:

 • Sprijinul va fi limitat la investitii in sectoarele de activitate economica eligibile precizate la nivel de cod CAEN in Anexa 4 la Ghidul solicitantului in scopul procesarii produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene(TFUE) si obtinerii de produse non-Anexa I;
 • Investitia propusa prin proiect trebuie sa se incadreze in tipul de investitie eligibila corelata cu tipul de intreprindere, zona de dezvoltare regionala in care este amplasata investitia si intensitatea sprijinului;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza prezentarii documentatiei tehnico-economice;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara;
 • Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza ca sunt indeplinite conditiile privind efectul stimulativ.

Activitatile/investitiile finantabile


Activitatile/investitiile finantabile
  Cheltuieli aferente investitiilor pentru active corporale (categorii de cheltuieli eligibile):
 • Constructia de cladiri, instalatii, utilaje si echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate, extinderea, modernizare si dotarea cladirilor unitatilor de procesare, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc;
 • Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/ produse nonagricole)-sortare-conditionare materie prima, – procesare-comercializare);
 • Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/ produse nonagricole)-sortare-conditionare materie prima, – procesare-comercializare);
 • Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/ marfuri adecvate activitatii eligibile descrise in proiect, urmatoarele: autocisterne, cisterne; autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare); autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate); remorci si semiremorci specializate; rulote si autorulote alimentare.Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport sunt considerate neeligibile.
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii ca si investitii secundare valoric legate de investitia initiala in cadrul aceluiasi proiect de investitii.
 • Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectuluicheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt: infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse neagricole; etichetarea (crearea conceptului); creare de marca inregistrata/brand.
 • Activele necorporale, sunt eligibile, daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
 • Trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care beneficiaza de ajutor de stat, pentru activitatea care a beneficiat de finantare;
 • Trebuie sa fie imobilizari amortizabile;
 • Trebuie sa fie achizitionate de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul, in conditii de piata, fara ca achizitorul sa fie in masura sa isi exercite controlul, in sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/ 2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrarile economice];
 • Trebuie sa respecte procedura de achizitii si principiul rezonabilitatii preturilor prin raportare la baza de date elaborata de AFIR si aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale (la momentul cand vor fi disponibile informatii in baza de date).


Alte informatii esentiale

O intreprindere nu poate fi considerata IMM daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice, in conformitate cu prevederile art. 45 al Legii 346/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
Pentru categoriile de beneficiari ai finantarii pe schema GBER care dupa selectarea/ contractarea proiectului isi schimba tipul si dimensiunea intreprinderii avuta la data depunerii Cererii de finantare, in sensul trecerii de la categoria de microintreprindere la categoria de intreprindere mica sau mijlocie, respectiv de la categoria intreprindere mica sau mijlocie la categoria alte intreprinderi (intreprinderi mari), cheltuielile pentru finantare raman eligibile, pe toata perioada derularii proiectului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
Contributia financiara (cofinantarea) a solicitantului nu trebuie sa fie afectata de elemente de ajutor public si trebuie sa fie corelata cu intensitatea sprijinului nerambursabil. Contributia financiara a solicitantului se considera neafectata de elemente de ajutor public, daca este acordata in conditii de piata si nu face obiectul nici unui alt ajutor public/ ajutor de stat (de ex. credite cu dobanda subventionata, garantii etc);
Beneficiarul este direct responsabil de pregatirea si implementarea proiectului; trebuie sa actioneze in nume propriu si nu ca intermediar pentru proiectul propus pentru schema de ajutor de stat;
In obtinerea produsului finit, materia prima de baza (majoritara) trebuie sa provina din sectorul agricol (ex. faina);
Se solicita cod CAEN distinct doar in situatia in care cel putin o parte din produsul rezultat in urma procesarii constituie produs care se va comercializa ca atare, nu si in cazul in care tot produsul este un produs intermediar care se va utiliza in fluxul tehnologic vizat de proiect (ex. se solicita cod CAEN 1061 daca cel putin o parte din aluatul pentru prajituri va fi comercializat ca si aluat congelat, daca tot aluatul produs este utilizat pentru obtinerea prajiturilor atunci codul CAEN solicitat va fi doar 1071 si/ sau 1072).
Pentru mai multe informatii legate de Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole” accesati website-ul AFIR:

Mai multe informatii
Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Posteaza un comentariu