title
 

Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Submasura 6.4 „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” are ca scop:

Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
Cresterea numarului de activitati neagricole desfasurate in zonele rurale;
Dezvoltarea activitatilor neagricole existente;
Crearea de locuri de munca;
Cresterea veniturilor populatiei rurale;
Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban;
Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati neagricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale.

 

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub-masurii:

ACTIVITATI DE PRODUCTIE

(ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii;

SERVICII

(ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc)

ACTIVITATI TURISTICE

(ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);

ACTIVITATI MESTESUGARESTI

ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4;

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural, inclusiv:
1. Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneza in cadrul unui cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

2. Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneza in cadrul unui cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

Micro-intreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei.

2.000.000

Intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

10.000.000

 

  ATENTIE!

Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente unui cod CAEN inregistrat la Registrul Comertului, autorizat/neautorizat in conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACA pana la momentul depunerii Cererii de Finantare nu a desfasurat activitatea aferenta codului CAEN propus prin proiect.

Conditii minime obligatorii/ de eligibilitate pentru acordarea sprijinului:

Solicitantul trebuie sa fie persoana juridica romana;
Solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat;
Solicitantul trebuie sa actioneze in nume propriu;
Solicitantul trebuie sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.
Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura;
Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatial rural;
Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei;
Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in capitolul 8.1 PNDR.

Informatii despre proiect

Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde.
Durata de executie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de bunuri/ utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate.
Durata de valabilitate a contractului de finantare cuprinde durata de executie a contractului, la care se adauga 5 ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuata de Autoritatea Contractanta.

De asemenea, pe o perioada de 5 ani de la ultima transa de plata efectuata de Agentie, Beneficiarul se obliga sa:

 • respecte si sa mentina criteriile de eligibilitate si de selectie;
 • nu modifice obiectivele prevazute in Studiul de fezabilitate, parte integranta din Contractul si Cererea de Finantare,
 • nu instraineze investitia;
 • nu isi inceteze activitatea pentru care va fi finantat.

Tipurile de operatiuni si cheltuieli eligibile vor fi in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sub-masurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului si dispozitiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevazute la cap. 8.1 din PNDR

 

Exemple de tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement.

 

Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:

 • fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice.

Investitii legate de furnizarea de servicii:

 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;;
 • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;
 • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.

Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc).

 

Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

 

Costuri eligibile specifice (precizate in fisa sub-masurii 6.4):

Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi

Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor

Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

 

ATENTIE!

Sunt eligibile proiectele depuse care propun activitati aferente unui singur cod CAEN. Se pot completa mai multe coduri CAEN, in situatia in care aceste coduri CAEN sunt aferente unui singur flux tehnologic (ex: activitati de asistenta medicala generala si activitati de asistenta medicala specializata), fara a obtine produse / lucrari / servicii diferite.

 

Principii si criterii de selectie a proiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.

Pentru aceasta sub-masura pragul minim este de 15 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.

Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu indeplinesc aceasta conditie vor ramane cu statutul de proiecte amanate.

 1. Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati neagricole – maximum 10 p
 2. Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri , activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism) – maximum 30 p
 3. Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate – maximum 20 p
 4. Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice – maximum 25 p
 5. Principiul localizarii intregii activitati a solicitantului in spatiul rural – maximum 15 p
 

  ATENTIE!

 • Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA cu minimum 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare;
 • Punctarea CS 1 se va realiza indiferent de localizarea fermei/gospodariei agricole/exploatatiei agricole – care poate fi atat in mediul rural cat si in mediul urban.

Sprijinul public nerambursabil

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de

70%

90%

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% in urmatoarele cazuri:

 • pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;
 • pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Sprijinul se majoreaza la 90% in cazul fermierilor, in cazul in care acestia sunt:

 • pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;
 • pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.
90%

Sprijinul se acorda cu respectarea prevederile Regulamentului (CE) nr. 1407/2013, se acorda in baza OrdinuluiMADR nr. 1731/2015

Sprijinul nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.Va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare. Nu ezitati sa ne contactati!
 

 

Posteaza un comentariu