title
 

Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Sub-masura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” are ca scop in special, crearea de noi activitati neagricole pentru fermierii detinatori ai exploatatiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru intreprinzatorii din mediul rural care se incadreaza in categoria micro-intreprinderilor sau intreprinderilor mici, acordandu-se prioritate sectoarelor cu potential ridicat de dezvoltare identificate in Acordul de Parteneriat, in concordanta cu Strategia Nationala de Competitivitate

Submasura vizeaza:

1. Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural.

2. Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub-masurii:

ACTIVITATI DE PRODUCTIE

(ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii;

SERVICII

(ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc)

ACTIVITATI TURISTICE

(ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);

ACTIVITATI MESTESUGARESTI

ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4;

 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?

Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

Micro-intreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei.

2.000.000

Intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

10.000.000

 

  ATENTIE!

Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente unui cod CAEN inregistrat la Registrul Comertului, autorizat/neautorizat in conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACA pana la momentul depunerii Cererii de Finantare nu a desfasurat activitatea aferenta codului CAEN propus prin proiect.

 

Conditii minime onligatorii/ de eligibilitate pentru acordarea sprijinului:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;
 • Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin sub-masura 6.2;
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural;
 • Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Informatii despre proiect

Daca pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se incalca cel putin un criteriu de eligibilitate sau de selectie, Cererea de Finantare devine neeligibila.

Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 de luni de la incheierea contractului de finantare pana la data depunerii dosarului celei de-a doua transe de plata.

Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuarii ultimei plati efectuate de catre Autoritatea Contractanta.

 

Cuprinsul planului de afaceri

Planul de afaceri ca cuprinde cel putin urmatoarele:

Titlul proiectului, data intocmirii acestuia si cursul de schimb euro/ lei al Bancii Centrale Europene valabil la data elaborarii acestuia.

Prezentarea situatiei economice initiale a solicitantului

(de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul intreprinderii, facilitati de productie, dotarea).

Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activitati ale solicitantului

(planificarea indeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde si norme europene legate de protectia muncii si de mediu)

Prezentarea obiectivelor

(general, obligatoriu de indeplinit si cele specifice) – care se intentioneaza a fi atinse prin realizarea investitiilor propuse prin planul de afaceri

Prezentarea detaliata a actiunilor si resurselor aferente

(materiale, umane si financiare) necesare pentru dezvoltarea activitatilor beneficiarului, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea, care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.

  ATENTIE!

Obiectivul obligatoriu de indeplinit consta in dovada desfasurarii activitatilor comerciale in cadrul proiectului: documente aferente productiei comercializate sau a activitatilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabileste un procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata. Acesta trebuie realizat pana cel tarziu inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata.

 

Tipuri de costuri eligibile

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Cheltuieli specifice

1. Cheltuieli cu achizitia de terenuri:

In vederea prevenirii utilizarii alocarii financiare aferente sub-masurii 6.2 preponderent pentru achizitionarea de teren construit/neconstruit, aceasta actiune este admisa cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

 • Suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat;
 • In planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului in vederea dezvoltarii afacerii si realizarii obiectivului general al proiectului;
 • Achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

2. Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

 • Mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
 • Sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
 • In cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.

Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile in cadrul unui proiect urmatoarele cheltuieli:

 • Cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor Economice Nationale, precum si producerea si comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;
 • Cheltuielile aferente domeniilor exceptate in conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principii si criterii de selectie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.
Pentru aceasta sub-masura pragul minim este de 15 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.
Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu indeplinesc aceasta conditie vor ramane cu statutul de proiecte amanate.

1. Principiul diversificarii activitatii agricole a fermierilor/membrilor gospodariei agricole catre activitati neagricole – maximum 15 p

2. Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, Industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural) – maximum 40 p

3. Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate – maximum 20 p

4. Principiul stimularii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit in functie de productia comercializata sau activitatile prestate, in procent de peste 30% din valoarea primei transe de plata – maximum 25 p

 

  ATENTIE!

Obiectivul obligatoriu de indeplinit consta in dovada desfasurarii activitatilor comerciale in cadrul proiectului: documente aferente productiei comercializate sau a activitatilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabileste un procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata. Acesta trebuie realizat pana cel tarziu inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata.

Sprijinul public nerambursabil

Spriinul este de 50.000 de euro/proiect.

Exceptie fac activitatile de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, in baza unui Plan de afaceri.

 • Sprijinul se acorda cu respectarea prevederile Regulamentului (CE) nr. 1407/2013, se acorda in baza OrdinuluiMADR nr. 1731/2015;
 • Sprijinul nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.


Va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare. Nu ezitati sa ne contactati!
 

Posteaza un comentariu