title
 

Programul Operational Regional 2014 – 2020

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Prioritatea de investitii 2.2Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Scopul prioritatii de investitie 2.2 este acela de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale. In acest sens, sunt avute in vedere IMM-urile care sunt interesate de gasirea unui model optim de crestere, atat in sensul trecerii in alta categorie de dimensiune, cat si in sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, in scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata locala sa devina regionala, nationala sau internationala).


Alocarea financiara


Alocarea financiara pentru prezentul apel de proiecte este de 172,94 milioane de euro, distributia acestora pe regiuni de dezvoltare fiind urmatoarea:

Nord Est: 30,28 milioane euro
Sud Est: 25,70 milioane euro
Sud Muntenia: 27,22 milioane euro
Sud Vest Oltenia: 20,70 milioane euro
Vest: 20,36 milioane euro
Nord Vest: 24,78 milioane euro
Centru: 23,90 milioane euro


Regiuni eligibile pentru finantare

Regiunile eligibile pentru finantare sunt urmatoarele: Nord Est; Sud Est; Sud Muntenia; Sud Vest Oltenia; Vest; Nord Vest; Centru.


Valoarea proiectului200.000

Valoarea minima a proiectului: 200.000 euro.

1.000.000

Valoarea maxima a proiectului: 1.000.000 euro.


Contributia beneficiarului


Intreprinderi mijlocii:
• Nord Est: 40%;
• Sud Est: 40%;
• Sud Muntenia: 40%;
• Sud Vest Oltenia: 40%;
• Vest: 55%;
• Nord Vest: 40%;
• Centru: 40%.
Intreprinderi mici si microintreprinderi:
• Nord Est: 30%;
• Sud Est: 30%;
• Sud Muntenia: 30%;
• Sud Vest Oltenia: 30%;
• Vest:45%;
• Nord Vest 30%;
• Centru: 30%.


Numarul estimat de proiecte finantabile

Numar maxim de proiecte finantabile: 864 proiecte;

Numar minim de proiecte finantabile: 172 proiecte.

Interval de depunere a proiectelor

23.02.2017, ora 12:00 – 23.08.2017, ora 12:00

Criterii de eligibilitate ale solicitantuluiCriterii de eligibilitate a proiectuluiCheltuieli eligibile
 • Solicitantul se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural, atat la data solicitarii finantarii, cat si la data acordarii finantarii;
 • La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii;
 • La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) in care doreste sa realizeze investitia/proiectul trebuie declarat si autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. In situatia unei constructii noi, codul CAEN se autorizeaza pana la finalizarea proiectului;
 • Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN;
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, conform situatiilor financiare depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
 • Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri non-agricole sau mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole;
 • La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. In cazul unei constructii noi, locul de implementare al proiectului va fi inregistrat la ORC ca punct de lucru inainte de finalizarea proiectului.
 • Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului;
 • Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (clasa CAEN);
 • Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale finantabile prin ajutor de stat regional. Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis si/sau a investitiilor finantabile prin ajutor de stat regional in active necorporale;
 • Pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii – Proiectul propus prin cererea de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare;
 • Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare este de maximum 36 de luni si nu depaseste data de 31.12.2023.
Cheltuieli pentru amenajarea terenului
• Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa;
• Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi;
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului:
• Alimentare cu apa;
• Canalizare;
• Alimentare cu gaze naturale;
• Agent termic;
• Energie electrica;
• Telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
• Studii de teren – sunt cuprinse cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie;
• Obtinere avize, acorduri, autorizatii.
Proiectare si inginerie:
• Cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.);
• Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor/ reabilitarilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
Consultanta:
• Plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si/ a planului de afaceri;
• Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect);
• Plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii.
Asistenta tehnica:
• Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);
• Plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.
Constructii si instalatii:
• Cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale intreprinderii;
• Cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
Dotari:
• Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”;
• Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
• Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar.
Active necorporale:
• Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
• Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor proprii ale solicitantului.
Organizare de santier;
Cheltuieli conexe organizarii de santier;
Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului;
Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
Cheltuieli cu activitati specifice prioritatii de investitie;
Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila (potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal) aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.
Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Posteaza un comentariu