title
 

POCU 2014 – 2020: Stagii de practica elevi si studenti in sectorul agroalimentar, industrie si servicii

Axa prioritara 6 – Educatie si competente

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii

Obiectivul specific 6.13: Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Obiectivul Specific 6.14: Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Sursa de finantare

Uniunea Europeana:

85%

85% pentru grupul tinta format din studenti;

85%

85% pentru grupul tinta format din elevi, cu accent pe sectorul agroalimentar

Bugetul de stat:

15%

15% pentru grupul tinta format din studenti;

15%

15% pentru grupul tinta format din elevi, cu accent pe sectorul agroalimentar.

Alocarea financiara

19.209.063,11

Pentru grupul tinta format din studenti: 19.209.063,11 euro;

28.674.788,03

Pentru grupul tinta format din elevi, cu accent pe sectorul agroalimentar: 28.674.788,03 euro.

Regiuni eligibile pentru dezvoltarea proiectelor

Cererile de finantare trebuie sa vizeze grupuri tinta cu domiciliul/rezidenta in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei:

Nord – Est;
Nord – Vest;
Vest;
Sud – Vest Oltenia;
Centru;
Sud – Est;
Sud – Muntenia.

Valoarea proiectului

75.000

Valoarea minima eligibila: 75.000 euro.

500.000

Valoarea maxima eligibila: 500.000 euro.


Numarul estimat de proiecte finantabile

 • Numarul minim de proiecte finantabile: 95 proiecte
 • Numarul maxim de proiecte finantabile: 638 proiecte
 • Perioada de implementare a proiectelor

  Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa intre minimum 9 luni si maximum 24 de luni.

  Data de inchidere a apelului de depunere a proiectelor

  Data de inchidere a apelului de depunere a proiectelor este 01.02.2017.  Activitati EligibileGrup tinta eligibilSolicitanti eligibiliContributia beneficiaruluiCosturile maxime pe participant

  • Elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (unitati de invatamant / institutii de invatamant superior) si partenerii de practica (potentiali angajatori ai viitorilor absolventi, in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI);

  • Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca (internship/ traineeship, stagii de practica, instruire practica, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activitati de tip firma de exercitiu/intreprindere simulata (in conformitate cu metodologiile aplicabile fiecarui tip de activitate, acolo un de este cazul);

  • Organizarea competitiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competitiilor si targurilor pentru firme de exercitiu/intreprindere simulata;

  • Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi si studenti, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii;

  • Crearea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la companii/sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant catre intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii la nivel regional /local;

  • Pilotarea de solutii inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;

  • Organizarea de stagii de practica in state membre ale Uniunii Europene, unde s-au inregistrat progrese vizibile in domeniul tehnologiilor, industriilor si serviciilor vizate de prezentul apel de proiecte.

  Pentru propunerile de proiecte care vizeaza invatarea la locul de munca in sectorul agricol, industrie alimentara si agro – turism, activitatile eligibile sunt:

  • Elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (unitati de invatamant si institutii de invatamant superior) si partenerii de practica (societati comerciale/ structuri asociative din sectorul agricol) pentru pregatirea a elevilor si a studentilor;

  • Organizarea si derularea programe de invatare la locul de munca (internship/ traineeship, stagii de practica, instruire practica, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activitati de tip firma de exercitiu/intreprindere simulata (in conformitate cu metodologiile aplicabile fiecarui tip de activitate, acolo unde este cazul);

  • Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca la potentiali angajatori din sectorul agricol (pentru calificari din agronomie, zootehnie, horticultura, piscicultura, veterinar, mecanica agricola) si cel al industriei alimentare, silvic si agro-turism;

  • Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi, axate pe dobandirea de competente corelate cu necesitatile pietei muncii din sectorul agricol (agronomie, zootehnie, horticultura, piscicultura, veterinar).

  Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4);
  Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant);
  Studenti (ISCED 5 – 7).
  Conditie de eligibilitate: Membrii grupului tinta trebuie sa aiba domiciliul/rezidenta in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: Nord – Est, Sud – Est, Sud – Muntenia, Sud – Vest Oltenia, Vest, Nord – Vest si Centru.

  • MENCS si structuri/agentii/organisme relevante, subordonate /coordonate de catre acesta;

  • Institutii de invatamant superior publice si private, acreditate;

  • Angajatori;

  • Asociatii profesionale;

  • Camere de comert si industrie;

  • ONG-uri;

  • Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala.

  Pentru propunerile de proiecte care vizeaza invatarea la locul de munca in sectorul agricol, industrie alimentara, silvica si agro-turism, solicitantii si partenerii eligibili sunt:

  • Inspectorate Scolare Judetene (ca structuri in subordinea MENCS);

  • Institutii de invatamant superior publice si private, acreditate (care scolarizeaza pentru specializari din sectorul agro-alimentar);

  • Asociatii profesionale din sectorul agroalimentar;

  • Angajatori:

  • – Intreprinderi din sectorul agricol;
  • – Intreprinderi din sectorul alimentar;
  • – Societati cooperative agricole;
  • – Societati agricole (Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura);
  • – Organizatii de producatori si grupuri de producatori din domeniul agro-alimentar, cu personalitate juridica, constituite in baza legislatiei nationale;
  • – Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

  • ONG, in calitate de parteneri de practica, respectiv:

  • – Asocialtii agricole
  • – Forme asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, composesorate, obsti si alte forme asociative – Legea nr.1 din 11 ianuarie 2009 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere care detin terenuri agricole, pasuni si fanete.

  Angajatorii pot avea calitatea de solicitant/partener eligibil in cadrul actualului Apel de proiecte, numai in masura in care rolul principal indeplinit in cadrul proiectului va fi acela de partener de practica, asa cum este definit in reglementarile aplicabile stagiilor de practica.

  Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial:
  • Cofinantare privata: 0%
  Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:
  • Cofinantare privata: 5%
  Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora:
  • Cofinantare publica:
  – 15% Regiune mai putin dezvoltata;
  – 20% Regiune dezvoltata (Bucuresti – Ilfov).
  Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari:
  • Cofinantare proprie: 2%
  Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale:
  • Cofinantare privata:2%

  • Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4): 1500 euro/elev

  • Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile postliceale/de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant): 1500 euro/elev

  • Studenti (ISCED 2 – 7): 2000 euro/student

  Indicatori de rezultat

  Pentru studenti:

  • Cursanti/ studenti care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant: cel putin 72% dintre persoanele grupului tinta de studenti;

  • Cursanti/ studenti care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant: cel putin 44% dintre persoanele grupului tinta de studenti;

  • Cursanti/ studenti care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant: cel putin 9% dintre persoanele grupului tinta de studenti.

  Pentru elevi:

  • Persoane certificate la incetarea calitatii de participant, din care elevi: cel putin 60% dintre persoanele grupului tinta de elevi;

  • Persoane care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant, din care elevi: cel putin 50% dintre persoanele grupului tinta de elevi;

  • Persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant, din care elevi: cel putin 10% dintre persoanele grupului tinta de elevi.

  Cheltuieli eligibile


  CHELTUIELI DIRECTE
  • Cheltuieli aferente managementului de proiect;
  • Cheltuieli salariale;
  • Cheltuieli cu deplasarea;
  • Cheltuieli cu servicii (consultanta si expertiza, organizare evenimente, cursuri de formare);
  • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului;
  • Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile;
  • Cheltuieli cu hrana;
  • Cheltuieli cu inchirierea;
  • Cheltuieli de leasing;
  • Cheltuieli cu subventii/burse/premii
  • Cheltuieli de tip FEDR (constructii, instalatii dehnice, echipamente tehnologice, echipamente de calcul, cablare retea interna, mobilier, birotica, alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, agent termic, cai de acces, facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati, energie electrica, obtinerea acordului de mediu, obtinerea avizelor sanitare de functionare).
  CHELTUIELI INDIRECTE
  • Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect;
  • Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar;
  • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori);
  • Chirie sediu administrativ;
  • Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu;
  • Utilitati;
  • Servicii administrare a cladirilor;
  • Intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport;
  • Amortizare active;
  • Conectare la retele informatice;
  • Arhivare documente;
  • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie;
  • Multiplicare (cu exceptia materialelor de informare si publicitate);
  • Garantii oferite de banci sau alte institutii financiare;
  • Taxe notariale;
  • Abonamente la publicatii de specialitate;
  • Materiale consumabile;
  • Productia materialelor publicitare si de informare;
  • Difuzarea materialelor publicitare si de informare;
  • Dezvoltare/adaptare pagini web;
  • Inchirierea de spatiu publicitar.

  Alte informatii esentiale

  Cererile de finantare trebuie sa includa mod obligatoriu activitatea de ”Organizare si derulare a programelor de invatare la locul de munca”(conditie de eligibilitate);
  Cheltuielile aferente activitatilor privind crearea de medii de practica(cum ar fi laboratoare, ateliere, sere, la nivelul, in apropierea sau in interiorul unitatilor de invatamant), nu intra sub incidenta ajutorului de minimis;
  Cererile de finantare se vor depune, obligatoriu, in parteneriat. Entitatile care au calitatea de Parteneri trebuie sa fie implicate in cel putin una dintre activitatile adresate direct grupului tinta;
  Valoarea maxima a bugetului pentru cererea de finantare este determinata de valoarea numerica a grupului tinta.
  Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „Stagii de practica elevi si studenti in sectorul agroalimentar, industrie si servicii” precum si Corrigendumurile anexate.
  De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

  Posteaza un comentariu