title
 

Oportunitati de finantare pentru antreprenori

Doriti sa intemeiati o afacere? Sau aveti deja o intreprindere mica sau mijlocie (IMM) si doriti sa o dezvoltati? Programul Operational Capital Uman (POCU) prin intermediul axei prioritare 3, Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) si Programul Operational Regional 2014 – 2020 va vin in ajutor. :

 

 

1. PREZENTAREA PROGRAMULUI POCU 3.7

 

Axa prioritara: 3 ”Locuri de munca pentru toti”

Obiectiv specific: 3.7 ” Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profilul non-agricol in zona urbana

Obiectivul tematic: 8 ”Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”(Regulament (UE) nr.1304/2013, art.3, alin 1, a)

CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI:

• Cererea de propuneri de proiecte este dedicate exclusiv dezvoltarii antreprenoriatului si infiintatii de noi intreprinderi non-agricole in zona urbana in domenii creative: film, muzica, artele scenei, publicitate, design si moda, IT software si tehnologie, arhitectura si arta;
• Sunt eligibile persoanele fizice somere/inactive sau care au deja un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca cu varsta minima de 25 ani;
• Rezidenta intr-una din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei (Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia.

Etapele cadrului de implementare:

ETAPA 1

Educatie antreprenoriala si program de masterat

ETAPA 2

Dezvoltarea planului de afaceri

ETAPA 3

Infiintare firma/afacere/exploatarea ideii de business

Procesul de selectie: Proiectele pot obtine un punctaj de la 0 – 100.

• Proiectele cu peste 80 puncte vor fi selectate automat in vederea semnarii contractului de finantare, in limita alocarii financiare;
• Proiectele cu 70 – 80 puncte vor fi selectate in ordinea descrescatoare, in limita alocarii financiare;
• Proiectele cu mai putin de 70 puncte vor fi respinse

 

Cheltuieli eligibile:

Serviciile de consultata atat in faza de infiintare a afacerii, cat si post finantare
Taxe pentru infiintarea intreprinderii
Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
Transport material si echipamente
Materiale consumabile si materii prime
Serviciile de administrare a cladirilor aferente functionarii intreprinderii
Cheltuieli financiare si juridice aferente functionarii intreprinderii
Amenajari de terenuri
Instalatii tehnice, mobilier, aparutura, birotica
Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate
Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate

Pentru mai multe detalii puteti consulta ghidul specific POCU 3.7

 

2.PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL POR 2014 – 2020 PENTRU MICROINTREPRINDERI


Acest apel de proiecte este organizat in cadrul axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microintreprinderi.

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE:

• Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor
• Domeniile de activitate eligibile sunt prezentate in anexa 1
• Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN.
• Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
• Solicitantul are cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare
• Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare.
• Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii si regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov
• Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinta cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada care acopera inclusiv perioada de trei ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.
• Valoare eligibila a proiectului este de minimum 25.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare.
• Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste data limita prevazuta in schema de minimis
• Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea

Prioectele pot fi depuse doar in perioada de 6 luni

ETAPA 1

Primele 2 luni – proiectele care au obtinut cel putin 85 de puncte, celelalte vor fi amanate pentru urmatoarea luna

ETAPA 2

Luna a 3a – proiectele care au obtinut mai putin 85 de puncte din etapa precedenta + cererile noi cu un minim de 80 de puncte

Celelalte etape se vor desfasura similar. Proiectele care obtin mai putin de 50 de puncte sunt respinse.

Procesul de selectie: Proiectele pot obtine un punctaj de la 0 – 100.

 

Cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
Cheltuieli pentru dotari (echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe);
Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
Servicii de consultanta/ asistenta;
Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele;
 

3. PROGRAMUL START 2016 DESTINAT INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

 

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START”, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM.

 

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:
Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;
Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

• sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri cu modificarile si completarile ulterioare;
• sunt IMM, conform prevederilor legale: au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei.
• este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;
• au capital social integral privat;
• nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori
• sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului ( anexa nr.13)
• au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului
• nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
• nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica.

Nu beneficiaza de prevederele Programului: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati juridice, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de pescuit si acvacultura, activitati legate de productia primara a produselor agricole si activitatile legate de export

Etapele de selectie

ETAPA 1

Calcularea punctajului planului de afaceri, minim 50 de puncte pentru a fi acceptat in urmatoarea etapa. Planurile care nu au obtinut 50 de puncte vor fi respinse.

ETAPA 2

Verificarea administrativa si eligibilitatii. Neprezentarea documentelor si certificatelor necesare duce la respingerea proiectului.

 

Cheltuieli eligibile:

Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor;
Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G
Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc;
Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate;
Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, in limita maxima a 10000 lei;
Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert, productie sau servicii;
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale;
Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectelor.

Posteaza un comentariu