title
 

Modificari ale cadrului legislativ privind Achizitiile Publice in 2016

In data de 19 mai 2016 a fost adoptat noul cadrul legislativ privind derularea procedurilor de achizitie publica prin publicarea in Monitorul Oficial a Legii 98/2016. Va prezentam in continuare cateva aspecte cheie si modificari esentiale ale cadrului legislativ, comparativ cu vechile prevederi din OUG 34/2006

Noul pachet legislativ a fost initiat in vederea transpunerii noilor directive europene privind achizitiile publice in legislatia romaneasca:

 • Directiva 2014/23/UE privind concesiunile = Legea nr. 100/2016;
 • Directiva 2014/24/ UE privind achizitiile publice clasice = Legea nr. 98/2016 + HG nr. 395/2016;
 • Directiva 2014/25/ UE privind achizitiile sectoriale = Legea nr. 99/2016 + HG nr. 394/2016;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in achizitii publice.

Obiectivele reformei legislative au vizat:

Securitate juridica;
Simplificare;
Celeritate;
Definirea precisa a nevoilor;
Facilitare acces intreprinderi mici si mijlocii;
Eficienta;
Utilizarea strategica a resurselor;
Flexibilitate.

  SECURITATE JURIDICA

Definirea clara a unor concepte/notiuni/mecanisme (decizii CJUE)

 • Achizitiile In House: exceptarea de la aplicarea regulilor pentru achizitiile dintre o autoritate contractanta si o entitate controlata de aceasta, in anumite conditii;
 • Organismele de drept public: organismele care nu opereaza in conditii normale de piata, nu urmaresc un scop lucrativ si nu suporta pierderile legate de exercitarea activitatilor;
 • Achizitiile public-public: derulate intre mai multe autoritati contractante;
 • Responsabilitatea tertului sustinator: va desfasura efectiv lucrarile sau serviciile in contractele pentru care a acordat sustinere privind calificarile educationale si profesionale sau va raspunde solidar cu ofertantul cand sustinerea vizeaza situatia economica si financiara.

  SIMPLIFICARE

 • Eliminarea distinctiei dintre Anexele II A ( servicii supuse regulilor ) si II B ( servicii partial exceptate) din legislatia anterioara si crearea unei noi liste de servicii sociale si alte liste de servicii (servicii de sanatate, sociale, de invatamant, culturale, hoteliere, anumite servicii juridice etc.) se aplica reguli simplificate daca valoarea estimata depaseste echivalentul sumei de 3.334.050 lei (750.000 euro), fara reguli sub acest prag ( cu respectarea principiilor);
 • Crearea procedurii simplificate pentru achizitiile de produse, servicii, lucrari a caror valoare este sub pragurile prevazute de directivele europene (23.227.2015 lei lucrari si 600.129 lei servicii/produse ) – termene reduse, posibilitatea de selectie preliminara a ofertantilor si de negociere , limitarea cerintelor de participare, limitarea posibilitatilor de sustinere de catre un tert);
 • Achizitia directa : Praguri – sub 132. 509 lei servicii si produse; sub 441.730 lei lucrari. Regula – verificarea obligatorie a catalogului electronic din SEAP.

  CELERITATE

Reducere de termene

 • Licitatia deschisa : perioada cuprinsa intre data initierii procedurii si data depunerii ofertei 52 zile 35 zile /15 zile daca o stare de urgenta demonstrata corespunzator face imposibila respectarea termenului;
 • Licitatia restransa: Depunerea candidaturii: 30 zile standard/15 zile pentru starea de urgenta; Depunere oferte: 30 zile standard/15 zile pentru starea de urgenta;
 • Procedura simplificata: 10 zile pentru achizitia de servicii sau produse (6 zile pentru achizitia de produse de complexitate redusa); 15 zile pentru achizitia publica de lucrari. In caz de urgenta: 9 zile pentru lucrari 6 zile pentru produse si servicii.

  DEFINIREA PRECISA A NEVOILOR

 • Consultari prealabile ale pietei: inainte de a lansa o procedura de achizitie, autoritatile contractante pot desfasura ( prin intermediul SEAP ) consultari prealabile ale pietei pentru a evalua structura, aptitudinile si capacitatea pietei si pentru a informa operatorii economici cu privire la proiectele si cerintele lor in materie de achizitii.
 • Externalizarea serviciilor de organizare a procedurilor: activitatile contractante pot apela la furnizori de activitati de achizitie auxiliare constand in asistenta si suport pentru activitatile de achizitie, inclusiv pregatirea si administrarea procedurilor de atribuire in numele si in beneficiul autoritatii contractante.


  FACILITAREA ACCESULUI PENTRU IMM-URI

 • Regula divizarii pe loturi : daca autoritatea contractanta nu considera ca este oportuna impartirea pe loturi, aceasta furnizeaza o documentatie specifica in documentatia de atribuire.
 • Documentul unic de achizitie european (DUAE): ofertantii pot sa-si dovedeasca capacitatea profesionala, financiara si tehnica initial prin completarea unei declaratii pe propria raspundere, doar ofertantul potential castigator urmand a prezenta documente suport. Acest demers va fi facilitat prin formularul standard aprobat prin Regulamentul UE nr. 7/2016.
 • Plati directe catre subcontractanti: la cererea subcontractantului, autoritatea contractanta ii transfera direct acestuia platile datorate contractantului principal.

 UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR: INOVARE SI ECONOMIE

 • Parteneriatul pentru inovare: procedura noua, destinata sa asigure dezvoltarea unui produs/serviciu/lucrare cu caracter inovativ care nu este inca disponibila pe piata.
 • Derularea procedurilor de atribuire exclusiv prin mijloace electronice: transmiterea ofertelor si comunicarea dintre autoritati si ofertanti se va face exclusiv online.
 • Specificatii tehnice bazate pe cerinte de performanta si functionale: introducerea in caietul de sarcini de cerinte privind caracteristici de mediu sau sociale sau de alta natura (inclusiv detinerea unei etichete)

 EFICIENTIZARE: VALOARE PENTRU BANI

Criteriile de atribuire

 • Nu dispare total criteriul pretul cel mai scazut – Nu poate insa fi utilizat ca si criteriu exclusiv pentru contractele de lucrari sau servicii intelectuale care presupun activitati cu nivel de complexitate ridicat/ contractele de lucrari sau de servicii aferente proiectelor de infrastructura de transport transeuropene/drumuri judetene.
 • Organizarea calificarea si experienta personalului – factorul de evaluare in cazul in care calitatea personalului desemnat are impact semnificativ asupra calitatii.
 • Se incurajeaza utilizarea criteriului cel mai bun raport calitate pret cu luarea in considerare a aspectelor calitative, de mediu si/sau sociale precum si utilizarea unei analize de cost pe intreaga durata de viata a produsului/serviciului/lucrarii: costuri de utilizare, de intretinere sau de reciclare etc.

 FLEXIBILIZAREA: MODIFICAREA CONTRACTELOR

Sunt posibile fara reluarea competitiei

  • Modificari care, indiferent de valoare, au fost prevazute in documentele achizitiei sub forma unor clauze sau optiuni de revizuire clare, precise si fara echivoc (ex. clauze de variatie).
  • Modificari de max. 50 % din valoarea contractului initial determinate de necesitatea achizitionarii de la contractantul initial a unor produse servicii sau lucrari suplimentare:
   • au devenit strict necesare in vederea indeplinirii contractului;
   • numai daca schimbarea contractantului initial este imposibila din motive de natura tehnica si ar genera inconveniente de natura majore sau cresterea semnificativa a unor costuri.

Pentru o documentare mai ampla, va punem la dispozitie in forma actualizata:Pentru mai multe detalii despre noile norme legislative privind achizitiile publice sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Posteaza un comentariu